Procedura recenzyjna “Rocznika Kognitywistycznego”

 1. Teksty nadesłane na adres redakcji rocznik@kognitywistyka.eu lub za pośrednictwem strony http://rocznik.kognitywistyka.eu są wstępnie weryfikowane przez redakcję pod względem formalnym i merytorycznym. Teksty zawierające ewidentne błędy (np. nieprzestrzeganie zasad formatowania, brak odnośników do literatury cytowanej, itp.) będą odrzucane na tym etapie.
 2. Redakcja powołuje do oceny każdej, wstępnie zaakceptowanej publikacji co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki przy której afiliowani są autor/autorzy.
 3. Teksty w języku obcym ocenia co najmniej jeden recenzent afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż autor recenzowanej pracy.
 4. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review process).
 5. Recenzenci oceniają artykuł pod względem merytorycznym i wydają jedną z ocen końcowych:
  • artykuł przyjęty bez poprawek
  • artykuł może być przyjęty po uwzględnieniu drobnych poprawek
  • artykuł może być przyjęty po wprowadzeniu istotnych poprawek i powtórnej recenzji
  • artykuł nie może zostać opublikowany
 6. Po zapoznaniu się z uwagami wszystkich recenzentów redakcja decyduje, czy artykuł może być opublikowany.
 7. Jeśli artykuł wymaga istotnych poprawek i powtórnej recenzji autorzy mają tylko jedną możliwość jego ulepszenia. Gdyby konkluzja recenzentów po powtórnej recenzji wskazywała na konieczność wprowadzenia poprawek oraz przeprowadzenia kolejnej recenzji, artykuł jest odrzucany.
 8. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów.