Wytyczne dla autorów

Informacje podstawowe

Do "Rocznika Kognitywistycznego" mogą być zgłaszana oryginalne, wcześniej niepublikowane artykuły naukowe napisane w języku polskim lub języku angielskim, których długość mieści się w przedziale od 8 do 20 stron znormalizowanego maszynopisu. Zgłaszane artykuły nie mogą być w tym samym czasie przesyłane do innych czasopism bądź konferencji naukowych. Redakcja zastrzega sobie prawo kontaktowania się z przedstawicielami innych organizacji w celu weryfikacji tego wymogu.

Nie pobieramy żadnych opłat za publikację w Roczniku.


Szablon artykułu

Artykuł powinien zawierać od 8 do 20 stron, wliczając w to streszczenie (maksymalnie 800 znaków) oraz bibliografię. Powinna zostać użyta czcionka Times New Roman 12pt, z podwójną interlinią (1800 znaków na stronę). Jedynym formatem akceptowanym w trakcie zgłaszania artykułu do recenzji jest PDF.

Ze względu na zastosowanie procedury recenzyjnej, w artykule nie mogą pojawić się jakiekolwiek informacje pozwalające na ustalenie jego autorstwa. W szczególności należy pominąć nazwiska autorów w nagłówku oraz unikać jawnego cytowania własnych prac.

Szczegółowe wytyczne dotyczące formatowania znajdują się w szablonie w formacie .doc.

Ghostwriting, guest authorship oraz plagiaty

Z ghostwritingiem mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z guest authorship (lub honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

(Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Z plagiatem mamy do czynienia wówczas, gdy autor lub autorzy w swojej publikacji umieszczają cytaty bądź parafrazy wcześniej opublikowanych prac, bez podania ich źródła. Szczególną formą plagiatu jest autoplagiat, kiedy autor wykorzystuje wcześniej opublikowane fragmenty swoich prac, bez podania tego faktu.

Przeciwdziałanie nierzetelności naukowej

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwritingu”, „guest authorship” oraz plagiatom redakcja czasopisma wprowadza następujące procedury:

  1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. W przypadku nie podania tych informacji przyjmuje się, że wkład wszystkich autorów jest jednakowy.
  2. „Ghostwriting”, „guest authorship” oraz plagiaty są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
  3. Redakcja wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
  4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.